program

Érthető és szerethető matematika az alsó tagozatban

A matematika tanítása akkor korszerű, ha figyelembe veszi a körülöttünk lévő világ társadalmi és technikai változásait, a tudomány, köztük az agykutatás legfrissebb felfedezéseit, a tanítandó gyermekek fejlődéslélektani sajátosságait.

Ideális esetben az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (az alsó tagozat) az iskolába lépő kisgyermekben megőrzi és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.

A matematika tanulásterület kiemelten fontos szerepet vállal a kognitív képességek fejlesztésében, a problémamegoldó gondolkodás kialakításában, a tanulás tanulásában.

A tanfolyam célja, hogy a nevelés-oktatásban kívánatos korszerű szemléletváltáshoz segítséget nyújtson a pedagógusoknak.

Az egyhetes kurzuson a hallgatók megismerkedhetnek a Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő matematikatanítási módszerén nyugvó, a mai kor követelményeihez igazodó matematika tanulás kezdő szakaszának módszertanával. A tanfolyamon résztvevő pedagógusok, pedagógiai szakemberek a 6-10 éves gyermekek matematikai neveléséhez kapnak elméleti és gyakorlati képzést, amelyet a továbbiakban adaptálhatnak környezetükben.

A tanfolyam végére a hallgatók nyitottá válnak a formálódó NAT szellemiségének befogadására. Megismerkednek az alsós matematikatanítás céljaival és fejlesztési követelményeivel. Fejlődik a tanulói cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló matematika tanítási szemléletük. Megismerik a matematikai tananyag elrendezését, épülésének tartalmi elemeit, valamint azokat a módszertani eljárásokat, amelyekkel az életkori sajátosságokat figyelembe vevő (az örömteli, motivált tanulás légköre, a tanulói önkifejezés , a tanulók közötti együttműködés), a tanulók számára elsajátítható absztrakciós folyamattal tud matematikai tapasztalatot, ismeretet nyújtani

A tanfolyam időtartama: egy hetes, 30 órás (5 nap – 5 x 6 óra) Az elmélet és gyakorlat aránya kiegyensúlyozott.

A matematikatanulás a valóság megismerésének, s ezáltal a megismerő képességek fejlesztésének is eszköze. Ezért kettős öröm forrása lehet a gyerekek számára, ha átélhetik a világ egyre jobb megértésének izgalmát és a saját szellemi gyarapodásuk élményét. Ez a kettős motívum legyen a matematikával való foglalkozás legfőbb mozgatója.

/ C. Neményi Eszter/

Session 2019

 

From 29 July  o3 August 2019

Email :  info@giovaniperleuropa.org

Tematika

 

 

  Délelőtt (Oravecz Márta) Délután (Kivovicsné Horváth Ágnes)
1. alkalom

 

·      Általános módszertani elvek röviden:

- cselekvő tapasztalatszerzés

- eszközhasználat

- absztrakciós út tervezése

- egységes alapozás

- életkori sajátosságok

· A tanulás kezdeti lépései

 

Egységes és széles alapozás a matematikaórákon:

- kombinatorika

- valószínűség

- statisztika

2. alkalom

 

·      A számfogalom alakítása 1. osztályban (20-as számkör)

·      A 100 –as számkör

·      A számrendszeres gondolkodás alapozása 2. osztályban

·      Számtulajdonságok

 

·      Számfogalom a 3. és a 4. osztályban

- Ismerkedés az ezres és a tízezres számkörrel

- A számok valóságtartalma

- A helyiérték-rendszer és mértékrendszer kapcsolata

 

3. alkalom

 

·      Műveletek értelmezése

-  Összeadás, kivonás értelmezése 1. osztályban

-  Összeadás, kivonás 100-ig

-  Szorzás, osztás, részekre osztás értelmezése 2. osztályban, kis számkörben (30-as)

·  Szorzó- és bennfoglalótáblák felépítése

·      Összefüggések, műveleti tulajdonságok

 

·  Számfogalom alapozása

-  A törtek

-  A negatív számok (hőmérséklet, vagyon)

 

4. alkalom

 

·      Számolási eljárások

·      Szöveges feladatok

·      Más témák a matematikában (halmazok-logika, geometria, statisztika, kombinatorika, valószínűség)

 

·  Műveletek a 3. és a 4. osztályban

- Közelítő számítások bevezeté-se; kerekítés, becslés

- Szóbeli és írásbeli számolási eljárások kimunkálása

·  Szöveges feladatok a 3-4. osztályban

- A matematikai szöveg értő olvasása

- Szöveges feladatok megoldása különféle modellekkel

 

 

 

5. alkalom

 

·  Geometria

- Geometriai tapasztalatszerzés

a 3-4. osztályban

- Geometriai mennyiségek és mérésük

 

·  Tanítási-tanulási módszerek, értékelés

·  Kérdések, problémák megvitatása

·  A tanfolyam zárása

 

A kurzus előadóinak bemutatása:

Két, a közelmúltban nyugdíjba vonult, de még a pedagógiában aktívan közreműködő tapasztalt pedagógust szeretnénk felkérni a tanfolyam vezetésére.

Nevezettek Oravecz Márta (1-2. osztály) és Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes (3-4. osztály). Mindketten a nagymúltú és az eredményes matematikatanításáról híres Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolában tanítottak alsó tagozatos gyerekeket. Vezetőtanítói feladatuk volt a felnőtt pedagógus továbbképzés és e mellett főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatának vezetése. Több akkreditált tanfolyamot is vezettek, ezek közül a 120 órás „Útjelző a matematika tanításában 1-4 osztályos tanítók számára” hallgatóinak száma volt a legjelentősebb. A tanfolyam sikerére jellemző, hogy  2000 – től hasonló tanfolyam megtartását kérték a finn kollégák Finnország több területén ( Helsinki, Jyväskylä, Rovanniemi, Polvijarviban és Hammenlinna, Espoo, Joensu, Tornio) egyetemeken, iskolákban otthont adva a továbbképzésnek.

2002-től a Kétoldalú TÉT Együttműködés finn-magyar projekt vezetőiként tevékenykedtek. A projekt témája a magyar szempontú matematikatanítás volt.  A megvalósítás során kölcsönös iskolalátogatások, szakmai konzultációk folytak, több publikáció és internetes weblap (SOLMU) készült. 10 év után a finn pedagógusok már önállóan is kialakították a helyi továbbképzéseiket.  C. Neményi – Oravecz – Wéber- Káldi matematika könyveket, munkafüzeteket együttműködve a szerzőkkel adaptálták, a finn kiadások elérhetők iskoláikban, s egyre népszerűbbek.

          2012-ben Oravecz Márta és Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes felkérést kaptak Matematika tantárgypedagógiai alapképző tanegység tartására az ELTE    Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karáról. Izgalmas feladat volt 250 hallgató számára előadni a matematikáról úgy, hogy lássák a hallgatók, az unt, utált matek lehet szerethető tantárgy, csak éppen nem értelmetlen gyakorlással kell helyettesíteni az értő tanulást.

Számtalan továbbképzésen vettek részt. 2005-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Kara Tehetséggondozó szakértői szakirányú képzésén szakvizsgát tettek. Szakdolgozatukat az alsós matematikatanításról írták, s az ELTE Trefort Kiadó gondozásában meg is jelent.

Az évek során számos publikációjuk jelent meg matematika, környezetismeret és fogalmazás tanítás témakörében. Írtak tankönyveket (matematika, környezetismeret). Sok videófelvétel készült az általuk tartott tanfolyamokról, illetve a minta tanórákról. Publikációik közül nagy érdeklődést váltottak ki interaktív tananyagaik (Balázs-Diák Kft. 2009-11.) Magyarországon, Finnországban, a környező országokban, angol, illetve spanyol nyelvterületen is jelentek meg publikációik.

Mind a két pedagógus munkáját elismerte a szakma. Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes 1988-ban Miniszteri dicséretet, 2008-ban Fazekasért Emlékérmet és 2010-ben Karácsony Sándor-díjat kapott. Oravecz Márta 1998-ban a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó-emlékdíját, 2010-ben Karácsony Sándor-díjat és 2015-ben Varga Tamás-emlékdíjat vehetett át.

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes 2014-től mesterpedagógus lett. Szaktanácsadó Intézményfejlesztései szakterület – Tantárgygondozói szakterület- Tanítói szakterület (SZT 003560)

Jelenleg 2015 óta a tagja a MaTalent1-3 stábjának. Részt vett a negyedik osztályosok tehetségmérő anyagainak kidolgozásában, kipróbálásában.

Oravecz Márta 2017 szeptemberétől egy éven keresztül a NAT Alapdokumentum kidolgozásában vett részt az alsós munkacsoportban. Jelenleg mentorként és fejlesztőpedagógusként dolgozik egy általános iskolában.

Email : info@giovaniperleuropa.org

 

 

 

 

 

623 thoughts on “program

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »